sunnuntai 7. toukokuuta 2017

Teema 5 Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy

Oppilaitos on toteuttanut monipuolista ja jatkuvaa toimintaa yhden tai useamman lukuvuoden aikana mm.:
Syrjäytymisen ehkäisy: koulutustakuun toteuttaminen. Oppilaitos on seurannut alueellisessa yhteistyöryhmässä (Nivel-ryhmä, vuodesta 2010 alkaen) alueen peruskoulusta pääsevien sijoittumista toisen asteen koulutukseen ja on tarjonnut koulutusmahdollisuuksia ilman opiskelupaikkaa jääneille. Kaikille oppilaitoksen jäsenkuntien 9. luokkalaisille on pystytty räätälöimään opiskelupaikka jo usean vuoden ajan.
Oppilaitoksella on monipuoliset opintojen ohjauksen, psykososiaalisen tuen ja erityisopetuksen palvelut, joiden avulla pyritään ehkäisemään esim. opintojen keskeytymisiä ja yhteiskunnasta syrjäytymistä.
Oppilaitoksella on toimintaohje kiusaamisen, häirinnän, väkivallan ja äkillisten kriisien varalle. Kiusaamiseen puututaan ohjeen mukaisesti heti, jos sitä havaitaan. Kiusaamistilanteista täytetään kiusaamisilmoitus. Kiusaamistilanteet pyritään sopimaan osapuolten kesken tai järjestetään ns. kasvatuskeskustelu tai asia viedään rehtorille rangaistusasiana.
Oppilaitoksella on hyvät verkostot, jos kiusaamis- tai syrjäytymisvaaratilanteissa tarvitaan ulkopuolisia kumppaneita. Näitä ovat esim. poliisin Ankkuritiimi, opiskeluterveydenhuolto, sosiaalitoimi, nuorten terveysneuvontapiste ja nuorisopsykiatrinen poliklinikka.

Kuntayhtymässä on varhaisen välittämisen malli, häirintätoimintamalli ja päihdetoimintamalli sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Esimiehet käyvät varhaisen välittämisen keskustelut. Henkilöstön välisiä yhteistyöongelmia on selvitetty aktiivisesti pyrkien osapuolten kanssa yhdessä sovittuun, eteenpäin vievään yhteistyötä tukevaan ratkaisuun. Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten sekä työterveyshuollon kanssa tehdään toimivaa yhteistyötä. Tarvittaessa käytetään varoitusta / huomautusta.  Työnohjaukseen on varattu määräraha. Sisäilmaongelmista kärsineille on ollut tarjolla ryhmätyönohjausta, mistä on saatu positiivista palautetta, ja mikä toiminta on päättynyt siihen, että ohjausta ei enää koettu tilanteen vakiinnuttua tarpeelliseksi.

Esimerkkejä henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumisesta teeman toteutukseen:
Meidän Tavastia on vuosittaisen tuloskortin yksi näkökulma, ja sen puitteissa tehdään erilaisia toimenpiteitä.

Vuosittain järjestetään Yhteinen Tavastia - teemaviikko (aiemmin Onnellinen oppilaitos). Teeman kehyksenä on opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi, turvallisuus, terveellisyys,  osallisuus ja monikulttuurisuus. Teemaviikon ohella oppilaitoksessa toteutetaan Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista yhteisöllistä opiskeluhuoltoa seuraamalla opiskelijoiden hyvinvointia kouluterveyskyselyn, opiskeluhuollon arviointitietojen ja opiskelijakyselyn keinoin. Oppilaitoksessa toimii opiskelijakunta, jonka hallitusta kuullaan herkästi asioissa, joihin halutaan opiskelijoiden kanta. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä kehittää,  seuraa ja arvioi yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutumista.
Sosiaalialan opiskelijoiden "terkkutaulu" (kuva: Ammattiopisto Tavastian nettisivuilta)
 Oppilaitos on vakiinnuttanut pysyväksi osaksi toimintaa yhteensä vähintään kolme teemaan liittyvää toimintatapaa tai teknistä ratkaisua, joilla on merkittävä vaikutus teeman toteutumiseen.

1. Oppilaitoksessa on 2 nuoriso-ohjaajaa, joiden työ keskittyy yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Heidän tehtävänään on puuttua erityisesti kiusaamis-, häirintä-  ja väkivaltatilanteisiin ja esim. opiskelijoiden päihteiden käyttöön. Nuoriso-ohjaajien tehtävänä on myös innostaa ja kannustaa opiskelijoita osallistumaan esim. opiskelijakunta-, tuutori- ja harrastetoimintaan.
Oppilaitoksella on oma opiskelija-asuntola, joka osaltaan parantaa opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyssä. Asuntolassa on asuntolaohjaajat turvaamassa opiskeluaikaista asumista ja siellä noudatetaan yhteisöllisyyden periaatteita.

2. Freedom-ryhmätoiminta. Oppilaitos järjestää ryhmämuotoista matalan kynnyksen toimintaa opiskelijoille, jotka tarvitsevat tsemppausta opintoihin ja elämäänsä. Ryhmätoiminnan tarkoituksena on kehittää nuorten elämänhallinnan perustaitoja, vahvistaa nuorten minäkuvaa sekä auttaa kohtaamaan sosiaalisia tilanteita. Tavoitteena on myös ongelmien ennaltaehkäisy, opiskelijoiden aktivointi ja osallisuuden lisääminen.   Freedom- toimintaryhmiä on järjestetty vuodesta 2013 lähtien. Ryhmien ohjaajina toimivat kuraattori, nuoriso-ohjaaja ja seurakunnan nuorisotyöntekijä. Vuoden 2017 alusta alkaen VERTUe-hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vertaistuen mallia heikosta opiskelumotivaatiosta kärsiville opiskelijoille.
Oppilaitos järjestää kerho- ja vapaa-ajantoimintaa sekä yhteistä toimintaa asuntolassa asuville.

3. Oppilaitos on sitoutunut Kelan OPI-kuntoutukseen vuosille 2016-19. Kuntoutuksen tavoitteena on opintojen keskeytymisen ja syrjäytymisen ehkäisy. OPI -ryhmiin valitaan opiskelijoita, joilla on diagnostisoitu masennus- tai ahdistustuneisuushäiriö. Opiskelijan kuntoutus kestää noin vuoden. Ammattiopisto Tavastia oli pilotoimassa kuntoutusmallia, josta tuli valtakunnallinen Kelan kuntoutustuote.
Ryhmäytyminen on tärkeää

Ulkoisia yhteistyötahoja ovat mm.
Nivel -ryhmä: alueen kolmen kunnan yhteistyöryhmä, jossa edustus mm. Koulutuskuntayhtymä Tavastian ammattiopistosta ja lukioista, muista toisen asteen oppilaitoksista, etsivästä nuorisotyöstä, peruskouluista.
Poliisin Ankkuri-tiimi. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy monialaisena yhteistyönä
Alueen terveyspalvelut: opiskeluterveydenhuolto, nuorten terveysneuvontapiste, nuorisopsykiatrinen poliklinikka, A-klinikka
Paikallinen seurakunta (esim. Freedom- ryhmätoiminta), oppilaitospastorin palvelut
Setlementti: maahanmuuttajien osalta
Kiipula: erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta
Saku ry.: opiskelijoiden liikunta- ja kulttuuritapahtumat, Liikkuva amis -hanke
Hanketyö muiden oppilaitosten kanssa: mm. VERTUe, Hyvä alku Hämeestä, Let's move it

Teemaan liittyviä kestävän kehityksen näkökohtia on parannettu oppilaitoksessa eri yhteistyökumppaneiden kanssa?
Syrjäytymisen ehkäisy: Nivel-ryhmä on jatkanut toimintaansa vuodesta 2010 asti. Ryhmän toiminnalla on selkeät tavoitteet etsiä koulutuksen ulkopuolelle jäävät peruskoulunsa päättäneet. Tiedot yhteishaun tuloksista kerätään kolmessa kunnassa aluksi numerotietoina (ilman koulutuspaikkaa jääneet) ja haku- ja valintaprosessin loppuvaiheessa yksilöittäin etsien opiskelupaikka sitä vaille jääville.
Syrjäytymisen ehkäisy: hyvä yhteistyö paikallisen erityisoppilaitoksen kanssa (oppilaitoksesta toiseen ohjaaminen, sopivan ja nuoren kykyjen mukaisen  koulutuksen etsintä yhteistyössä).
Kiusaamis- , häirintä- ja väkivaltatilanteissa voidaan ottaa herkästi yhteyttä esim.  paikallisen poliisin moniammatilliseen  Ankkuritiimiin (poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, nuorisotyöntekijä).

Teemaan liittyvän yhteistyön kautta on saatu aikaan kehitystä edistäviä muutoksia oppilaitoksen ulkopuolella.
Syrjäytymisen ehkäisy: Nivel -ryhmän toiminta. Ammattiopisto Tavastialla on keskeinen rooli koulutustakuun toteuttamisessa käytännössä. Ilman opiskelupaikkaa jäävien peruskoulusta päässeiden ohjaus, neuvonta ja opiskelupaikan räätälöinti heille on oppilaitoksen suunnalta aktiivista ja vastuullista.

Yhdessä

 Postaus 21/100 Teksti on lainattu suoraan itsearviointilomakkeesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti